JMT แจกวอร์แรนต์ 100 ล้านหน่วย พร้อมเพิ่มทุนขาย RO-PP รับแผนขยายธุรกิจ

JMT แจกวอร์แรนต์ 100 ล้านหน่วย พร้อมเพิ่มทุนขาย RO-PP รับแผนขยายธุรกิจ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (10 ก.ย.) อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนต์) ครั้งที่ 3 หรือ JMT-W3 เพื่อจัดสรรให้ฟรีแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO) จำนวนไม่เกิน 100 ล้านหน่วย อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ปี 6 เดือน โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 42 บาท/หุ้น  ขณะที่กำหนดให้วันที่ 10 พ.ย.63 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรร JMT-W3

สำหรับอัตราส่วนการจัดสรรวอร์แรนต์ให้กับ RO ยังไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการใช้สิทธิแปลงสภาพ JMT-W2 ซึ่งมีกำหนดการใช้สิทธิในวันที่ 30 ก.ย.63 อย่างไรก็ดี อัตราส่วนการจัดสรรจะอยู่ในช่วง 8.91509 – 11.14498 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วย ซึ่งคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณากำหนดอัตราส่วนการจัดสรรสุดท้ายต่อไปภายหลังจากรู้ผลการใช้สิทธิแปลงสภาพ JMT-W2 แล้ว

ขณะที่หากมีการใช้สิทธิ JMT-W3 ทั้งจำนวน บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินประมาณ 4,200 ล้านบาท ซึ่งจะนำไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และชำระคืนเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนดในปี 63-65 ประมาณ 4,000 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัท ยังอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น  787.15 ล้านบาท จากเดิม 554.99 ล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่ 464.31 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งจัดสรรดังนี้ 1. ใช้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ JMT-W3 จำนวน 100 ล้านหุ้น 2. รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนต์ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (JMT-ESOP W1) จำนวน 3.2 ล้านหุ้น 3.รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ JMT-W2 เพิ่มเติม จำนวน 4.51 ล้านหุ้น และ 4. เสนอขายให้แก่ RO และบุคคลในวงจำกัด (PP) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 356.6 ล้านหุ้น

สำหรับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนแบบ General Mandate เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพิ่มทุน และทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล

นอกจากนี้คณะกรรมการยังอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 3 พันล้านบาท อายุไม่เกิน 20 ปี เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งการขยายธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 2 พ.ย.63 เพื่อพิจารณาเรื่องการออกวอร์แรนต์ JMT-W3 และการเพิ่มทุน รวมถึงการออกหุ้นกู้ดังกล่าว

คำค้น