CHAYO ตั้งบ.ย่อย “ชโย เจวี” ขยายฐานธุรกิจบริหารสินทรัพย์

CHAYO ตั้งบ.ย่อย "ชโย เจวี" ขยายฐานธุรกิจบริหารสินทรัพย์

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 ก.ย.63 ซึ่งได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่นั้น

ล่าสุด ในวันนี้ (14 ต.ค.63) บริษัทฯได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ หรือ บริษัท ชโย เจวี จำกัด (CHAYO JV Co., Ltd.) ใหม่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 55 ล้านบาท และมีการเรียกทุนชำระแล้ว 50% หรือมีจำนวนเท่ากับ 27.50 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน และ/หรือร่วมลงทุนในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และ/หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยในเริ่มแรก บริษัทฯจะถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ชโย เจวี จำกัด

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างกับการเจรจากับนักลงทุน โดยหากบริษัทฯสามารถเจรจากับนักลงทุนได้ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯในบริษัทฯในบริษัท ชโย เจวี จำกัด อาจเปลี่ยนไป แต่อย่างไรก็ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท ชโย เจวี จำกัด ของบริษัทฯ จะไม่ต่ำกว่า 51%

คำค้น