“สุมาลี อ่องจริต” เก็บหุ้น JCK เพิ่มกว่า 7% รวมถือ 9%

“สุมาลี อ่องจริต” เก็บหุ้น JCK เพิ่มกว่า 7% รวมถือ 9%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 2 พ.ย.63  นางสุมาลี อ่องจริต ได้มาซึ่งหลักทรัพย์บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JCK จำนวน 7.3272% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 9.2738% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ JCK 

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย อภิชัย เตชะอุบล 421,336,556 19.62
2. นาง ชลิดา เตชะอุบล 412,553,666 19.22
3. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 80,766,150 3.76
4. MR. KUO-CHAN TSENG 75,900,000 3.54
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 67,190,174 3.13
6. MRS. YU-HUI CHEN 50,000,000 2.33
7. นาง สุมาลี อ่องจริต 49,250,000 2.29
8. นาย กฤตวัฒน์ เตชะอุบล 44,095,000 2.05
9. นาย โชติวิทย์ เตชะอุบล 36,720,859 1.71
10. นาง อรพรรณ มายะการ 34,911,481 1.63
11. นาง มนธิรา ผดุงรัตน์ 29,213,200 1.36
12. MR. KUAN-SHUN TSENG 22,050,000 1.03
13. MR. KUAN-PING TSENG 22,050,000 1.03
14. นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล 20,259,281 0.94
15. นาย สุชาติ มายะการ 18,733,494 0.87
16. นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนา 16,448,802 0.77
17. น.ส. แม้นมาศ อติสุธาโภชน์ 15,696,727 0.73
18. นาย เสธวัต วัฒนนามกุล 15,600,000 0.73
19. นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข 15,409,305 0.72
20. นาย ณพวีร์ เตชะอุบล 15,328,300 0.71
21. น.ส. เอื้อการย์ มายะการ 15,000,000 0.70
22. นาย ศุภโชค หยงสตาร์ 12,000,000 0.56

ที่มา : ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14/10/2563)

นอกจากนี้ จากการสำรวจข้อมูลพบว่า นางสุมาลี อ่องจริต เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 1 ของ บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) หรือ WIIK และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 10 ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) หรือ PF

คำค้น