SIRI รายได้ขายโต หนุนกำไรไตรมาส 3 พุ่ง 70% แตะ 765 ลบ.

SIRI รายได้ขายโต หนุนกำไรไตรมาส 3 พุ่ง 70% แตะ 765 ลบ. ส่วนงวด 9 เดือนกำไรลด 5% มาที่ 1.08 พันลบ.

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิเติบโต เนื่องจากมีรายรับรวมทั้งสิ้น 8,582 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 44 จากจำนวน 5,982 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3/2562 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายโครงการ ซึ่งเป็นรายได้หลักของแสนสิริ ซึ่งเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 87 ส่งผลให้รายรับรวมสำหรับงวดเก้าเดือนของปี 2563 มีจำนวน 26,511 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 57 เมื่อ เทียบกับรายรับรวมจำนวน 16,905 ล้านบาท

สำหรับงวดเก้าเดือนของปี 2562 สำหรับก าไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ) ของไตรมาสที่ 3/2563 มีจำนวน 765 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมากที่ร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) จำนวน 451 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3/2562 สำหรับกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) งวด เก้าเดือนของปี 2563 อยู่ที่จำนวน 1,085 ล้านบาท ลดลงจากจำนวน 1,141 ล้านบาทในงวดเก้าเดือนของปี 2562

คำค้น