Capital Society : W ปลดเครื่องหมาย C

Capital Society : W ปลดเครื่องหมาย C

ปุกาดจาก บมจ.วาว แฟคเตอร์ (W) ว่าตอนนี้ปลดเครื่องหมาย ‘C’ แล้วนะ

หลังนำส่งงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2563 ดันส่วนของผู้ถือหุ้นสูงกว่าร้อยละ 50

หลังหักส่วนต่ำมูลค่าหุ้น ที่ราว 108 ล้านบาท

เนื่องจาก W สามารถขายหุ้นเพิ่มทุนได้เต็มจำนวน ได้เม็ดเงินราว 338 ล้านบาท

รวมถึงการปรับกลยุทธ์การตลาดทำให้ร้านอาหารของ W มียอดขายดีขึ้นยังไงล่ะจ๊ะ

คำค้น