PTT แต่งตั้ง “ทศพร ศิริสัมพันธ์” อดีตเลขาฯ สภาพัฒน์ นั่งปธ.บอร์ด มีผลทันที

PTT แต่งตั้ง “ทศพร ศิริสัมพันธ์” อดีตเลขาฯ สภาพัฒน์ นั่งปธ.บอร์ด มีผลทันที

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ระบุว่า คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมคร้ังที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ซึ่งพ้นจากตำหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) ได้แจ้งมติให้ความเห็นชอบมายัง ปตท. ต้ังแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

นอกจากนี้ และคณะกรรมการ ปตท.ได้มีมติในการประชุมคร้ังที่ 11/2563 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ ปตท. ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแล้ว

อนึ่ง ศ. พิเศษ ดร.ทศพร เพิ่งเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2563 ในตำแหน่งเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

คำค้น