BBL ตั้ง “เกศินี วิฑูรชาติ” นั่งบอร์ดตรวจสอบ แทน “ประเจตน์ ศิริเดช” มีผล 1 ม.ค.

BBL ตั้ง "เกศินี วิฑูรชาติ" นั่งบอร์ดตรวจสอบ แทน "ประเจตน์ ศิริเดช" มีผล 1 ม.ค.

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารคร้ังที่13/2563 เมื่อวันที่24 ธันวาคม 2563 มีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบของ พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ และแต่งตั้ง นางเกศินี วิฑูรชาติ กรรมการตรวจสอบ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมตรวจสอบ แทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

คำค้น