ครม. ผ่อนผันต่างด้าว 3 สัญชาติ “กัมพูชา-ลาว-เมียนมา” อยู่ไทย-ทำงานถูกกม. เป็นกรณีพิเศษ

ครม. ผ่อนผันต่างด้าว 3 สัญชาติ “กัมพูชา-ลาว-เมียนมา” อยู่ไทย-ทำงานถูกกม. เป็นกรณีพิเศษ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (29 ธ.ค.63) เห็นชอบการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย คือ คนต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด หรือหลบหนีเข้าเมือง โดยกลุ่มที่มีนายจ้าง หรือสถานประกอบการประสงค์จ้างงาน รวมถึงผู้ติดตาม ซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ให้นายจ้างแจ้งรายชื่อตามวิธีการที่กรมการจัดหางานกำหนดระหว่างวันที่ 15 ม.ค.-13 ก.พ.64 และให้คนต่างด้าวเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด -19 และโรคต้องห้ามตามวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และประกันสุขภาพเป็นระยะเวลา 2 ปี ภายในวันที่ 16 เม.ย.564

เมื่อผ่านการตรวจคัดกรองโควิด-19 และโรคต้องห้ามแล้ว ให้ยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามวิธีการที่กรมการจัดหางานกำหนดภายในวันที่ 13 ก.ย.64 และให้คนต่างด้าวไปจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ด้านหลังของบัตร ตามวิธีการที่กรมการปกครองกำหนดภายในวันที่ 12 พ.ย.64

ส่วนคนต่างด้าวที่ไม่ได้ทำงาน รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี ให้แจ้งแบบข้อมูลบุคคลตามวิธีการที่กรมการจัดหางานกำหนด ระหว่างวันที่ 15 ม.ค.64 ถึงวันที่ 13 ก.พ.64 และเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 และโรคต้องห้าม และประกันสุขภาพระยะ 2 ปี ภายในวันที่ 16 เม.ย.64 พร้อมจัดทำประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยภายในวันที่ 15 มิ.ย.64

เมื่อผ่านการตรวจคัดกรองโควิด-19 แล้ว ให้นายจ้างที่ประสงค์จะรับเข้าทำงาน ยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวภายในวันที่ 13 ก.ย.64 จากนั้นให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานไปปรับปรุงทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ด้านหลังของบัตร ตามที่กรมการปกครองกำหนด

สำหรับผู้ติดตาม ซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ให้แจ้งรายชื่อหรือแบบข้อมูลบุคคลระหว่างวันที่ 15 ม.ค.64 ถึงวันที่ 13 ก.พ.64 เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 และทำประกันสุขภาพระยะเวลา 2 ปี ภายในวันที่ 16 เม.ย.64 และจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยภายในวันที่ 15 มิ.ย.64