ตลท. เร่ง IFEC ส่งงบฯ ย้อนหลัง ขีดเส้นตาย 31 มี.ค.นี้ ก่อนพิจารณาเพิกถอน

ตลท. เร่ง IFEC ส่งงบฯ ย้อนหลังไตรมาส 1/60 ถึงไตรมาส 2/62 ขีดเส้นตาย 31 มี.ค.นี้ ก่อนพิจารณาเพิกถอน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งการดำเนินการต่อบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC เพื่อให้บริษัทแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไป กรณีบริษัทไม่นำส่งงบการเงินภายในกำหนด โดยให้บริษัทนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ถึงงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ที่ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ หาก IFEC ไม่สามารถนำส่งงบการเงินได้ภายในเวลาที่กำหนดข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป

คำค้น