ตลท. เร่ง POLAR ส่งงบฯ Q1/60-Q1/62 แก้เหตุเพิกถอน ก่อน 31 ม.ค.นี้

ตลท. เร่ง POLAR ส่งงบฯ Q1/60-Q1/62 แก้เหตุเพิกถอน ก่อน 31 ม.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) หรือ POLAR เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีบริษัทไม่นำส่งงบการเงินภายในกำหนด บัดนี้ใกล้ครบกำหนดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอน โดย บริษัทจะต้องนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ถึงงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ที่ผ่านการสอบทาน หรือตรวจสอบจากผู้สออบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 31 มกราคม 2564

ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอแจ้งให้ POLAR เร่งดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไป หาก POLAR ยังไม่สามารถ แก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปภายในระยะเวลาที่กำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

อนึ่ง กรณีที่บริษัทถูกประกาศเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนด้วยเหตุไม่นำส่งงบการเงินหลายกรณี ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาแก้ไขเหตุแตกต่างกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนในแต่ละเหตุ แยกออกจากกัน โดยจะพิจารณาจากระยะเวลาครบกำหนดของเหตุเพิกถอนที่บริษัทไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้ หรือระยะเวลาที่บริษัทต้องดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะครบกำหนดก่อน

คำค้น