ตลท.เตือน POLAR เร่งส่งงบฯ Q1/60-Q2/62 ก่อนถูกเพิกถอน

ตลท.เตือน POLAR เร่งส่งงบฯ-แก้ไขเหตุเพิกถอน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตามที่ ตลท.ได้ประกาศให้ บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) หรือ POLAR เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีบริษัทไม่นำส่งงบการเงินภายในกำหนด บัดนี้ใกล้ครบกำหนดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอน โดยบริษัทจะต้องนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ถึงงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ที่ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 31 มกราคม 2564

โดย ตลท.จึงขอแจ้งให้ POLAR เร่งดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไป หาก POLAR ยังไม่สามารถแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลท.จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯเพื่อพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

อนึ่ง กรณีที่บริษัทถูกประกาศเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนด้วยเหตุไม่นำส่งงบการเงินหลายกรณี ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาแก้ไขเหตุแตกต่างกัน ตลท.จะพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนในแต่ละเหตุแยกออกจากกัน โดยจะพิจารณาจากระยะเวลาครบกำหนดของเหตุเพิกถอนที่บริษัทไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้ หรือระยะเวลาที่บริษัทต้องดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะครบกำหนดก่อน

 

 

คำค้น