“ก.ล.ต.” เคาะหยุดพิเศษ “12 ก.พ.,24 ก.ย.” – เลื่อนหยุดชดเชย “วันปิยมหาราช” 22 ต.ค.

“ก.ล.ต.” เคาะหยุดพิเศษ “12 ก.พ.,24 ก.ย.” – เลื่อนหยุดชดเชย “วันปิยมหาราช” 22 ต.ค.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ และเลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศ นั้น

ทั้งนี้ ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดให้วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และเลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราชจากวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี

คำค้น