บอร์ด JTS ไฟเขียวปล่อยกู้ JAS วงเงิน 359.13 ลบ.รวมดอกเบี้ย ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

บอร์ด JTS ไฟเขียวปล่อยกู้ JAS วงเงิน 359.13 ลบ.รวมดอกเบี้ย ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)  หรือ JTS เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ได้พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทกู้ยืมเงินในวงเงิน 325 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย MLR (ซึ่งในขณะนี้เท่ากับ ร้อยละ 5.25 ต่อปี) โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมเงิน 1 ปี และสามารถต่ออายุได้อีก 1 ปี รวมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี รวมเป็นเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยจำนวน 359,125,000 บาท แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

อนึ่ง บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท (JAS เป็นผู้ถือหุ้นบริษัททางตรงร้อยละ 32.80 และถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่านบริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.06) และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.05) รวมสัดส่วนการถือหุ้นของ JAS ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทเท่ากับร้อยละ 50.91 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) (“รายการให้กู้ยืมเงิน”)

พร้อมทั้งอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท และอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00

คำค้น