SGP ควัก 19.64 ลบ. ซื้อหุ้น “ชื่นศิริ” เพิ่ม 27.87% หนุนถือแตะ 97.56%

SGP ควัก 19.64 ลบ. ซื้อหุ้น “ชื่นศิริ” เพิ่ม 27.87% หนุนถือแตะ 97.56%

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SGP ระบุว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้อนุมัติให้บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จำกัด (SQS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว ดำเนินการซื้อเงินลงทุนในหุ้นของ บริษัท ชื่นศิริ จำกัด (Linh) จำนวน 178,572 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.69 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด คิดเป็นมูลค่า 44.64 ล้านบาท พร้อมที่ดินจำนวน 2 แปลง คิดเป็นมูลค่า 465.75 ล้านบาท โดยบริษัทได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 แล้วนั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม SGP ทุ่ม 510 ลบ. ซื้อหุ้น “ชื่นศิริ” สัดส่วน 69.69%-ที่ดิน 2 แปลง รองรับขยายตลาดถังก๊าซ

ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2563 มีมติอนุมัติให้ SQS เข้าซื้อเงินลงทุนในหุ้นของ Linh เพิ่มเติม จำนวน 71,428 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 27.87 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด คิดเป็นมูลค่า 19.64 ล้านบาท และเพิ่มสัดส่วนการถือครองที่ดิน 2 แปลง ส่วนที่เหลือ คิดเป็นมูลค่า 177.90 ล้านบาท โดยดำเนินการโอนหุ้นแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564

ดังนั้นภายหลังการเข้าซื้อเงินลงทุนในหุ้นของ Linh และที่ดิน เพิ่มเติมในครั้งนี้ ทำให้ SQS ถือหุ้นใน Linh จำนวนรวม 250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.56 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ารวม 64.28 ล้านบาท และถือครองที่ดินเต็ม จำนวนทั้ง 2 แปลง คิดเป็นมูลค่ารวม 643.65 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุนในหุ้นของ Linh และที่ดินทั้งสิ้น 707.93 ล้านบาท

คำค้น