UK ประกาศใช้อัตราภาษีใหม่ ประเทศไม่มี FTA ไทยเฮ! ได้โควตาสินค้าส่งออกเพิ่ม

"กระทรวงพาณิชย์" เผย UK ประกาศใช้อัตราภาษีใหม่ ประเทศไม่มี FTA ไทยเฮ! ได้โควตาสินค้าส่งออกเพิ่ม

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สหราชอาณาจักร (UK) หรืออังกฤษได้ประกาศใช้ตารางอัตราภาษีศุลกากรใหม่ สำหรับเก็บกับสินค้าที่ส่งออกจากประเทศที่ UK ยังไม่มีความตกลงการค้าเสรี (FTA) ด้วย ซึ่งยกเลิกภาษีศุลกากรที่เก็บกับสินค้านำเข้ากว่า 48% ของรายการสินค้าทั้งหมดทันที รวมทั้งได้ออกกฎระเบียบ (Regulation No. 2020/1432) เพื่อบริหารจัดการสินค้าที่มีโควตาภาษี และปริมาณโควตาของสินค้าดังกล่าว โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

สำหรับปริมาณโควตาสินค้าที่ UK จัดให้กับไทย เช่น ข้าวขาว ข้าวหัก ไก่ เป็ด มันสำปะหลังแป้งมันสำปะหลัง ปลาแปรรูป และกุ้งแช่แข็ง เป็นต้น โดยสินค้าข้าว มันสำปะหลัง ปลาแปรรูป และกุ้งแช่แข็ง มีรอบโควตาตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ขณะที่สินค้าไก่และเป็ด มีรอบโควตาตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 30 มิถุนายน สำหรับสินค้าข้าวขาวและข้าวหักของไทย ผู้นำเข้าของ UK จะต้องใช้หนังสือรับรองการส่งออก (export certificate) จากกรมการค้าต่างประเทศ ประกอบกับหนังสืออนุญาตนำเข้าของยูเค เพื่อได้ขอใช้สิทธินำเข้าภายใต้โควตา

นอกจากนี้ UK จะออกประกาศสำหรับผู้ทำการค้า (Notice To Trader) ได้ตรวจสอบปริมาณโควตาที่สามารถขอใช้สิทธิการนำเข้าภายใต้โควตาในแต่ละรอบ ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบ กระบวนการ ค่าธรรมเนียม และเอกสารประกอบสำหรับขอใบอนุญาตนำเข้า (Import License) เพื่อนำเข้าภายใต้โควตาอีกด้วย

สำหรับเดือน ม.ค.-พ.ย. 63 การค้าไทยและ UK มีมูลค่า 4,471 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปยูเคมูลค่า 2,828 ล้านเหรียญสหรัฐ และไทยนำเข้าจากยูเคมูลค่า 1,643 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น ไก่แปรรูป รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และแผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญ เช่น เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม และเครื่องจักรไฟฟ้า เป็นต้น