“นพชัย วีระมาน” เฉือนขายหุ้น KOOL เหลือถือ 18%

"นพชัย วีระมาน" เฉือนขายหุ้น KOOL เหลือถือ 18%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 14 ม.ค.2564 นายนพชัย วีระมาน จำหน่ายหลักทรัพย์บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KOOL จำนวน 3.125% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 18.419% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โครงสร้างผู้ถือหุุ้นใหญ่อันดับ 1-5

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย นพชัย วีระมาน 123,411,354 25.71
2. MR. FUNG MENG HOI 60,372,200 12.58
3. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 38,306,800 7.98
4. นาย โกมินทร์ กรตมี 15,287,282 3.18
5. นาย เศรษฐวิชช์ ศักย์วรยศ 12,876,000 2.68

ที่มา : ตลท.ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 02/06/2563