BA หวนเปิด 2 เส้นทางบิน “กรุงเทพฯ-ตราด”-“กรุงเทพฯ-สุโขทัย” เริ่ม 1 ก.พ.นี้

BA หวนเปิด 2 เส้นทางบิน “กรุงเทพฯ-ตราด”-“กรุงเทพฯ-สุโขทัย” เริ่ม 1 ก.พ.นี้

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA แจ้งกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบิน ในเส้นทางกรุงเทพฯ-ตราด (ไป-กลับ) และเส้นทางกรุงเทพฯ-สุโขทัย (ไป-กลับ) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ทำให้สายการบินฯ จะมีเที่ยวบินให้บริการรวม 7 เส้นทางบิน ดังนี้

โดยเส้นทางกรุงเทพฯ – สมุย (ไป-กลับ) , เส้นทางกรุงเทพฯ – ภูเก็ต (ไป-กลับ) , เส้นทางกรุงเทพฯ – กระบี่ (ไป-กลับ) , เส้นทางกรุงเทพฯ – ลำปาง (ไป-กลับ) ,  เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (ไป-กลับ) , เส้นทางกรุงเทพฯ – ตราด (ไป-กลับ) , เส้นทางกรุงเทพ – สุโขทัย (ไป-กลับ) ,

ส่วนเส้นทางภูเก็ต – หาดใหญ่ (ไป-กลับ), เส้นทางภูเก็ต – อู่ตะเภา (ไป-กลับ)  และเส้นทางภูเก็ต – สมุย (ไป-กลับ)  ยังคงยกเลิกให้บริการชั่วคราวไปจนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2564  และสายการบินฯ ยังคงปิดการให้บริการสำนักงานออกบัตรโดยสาร (ถ.วิภาวดีรังสิต) และห้องรับรองผู้โดยสารทุกประเภท รวมทั้งมุมให้บริการของว่างและเครื่องดื่มเป็นการชั่วคราว ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

สำหรับเวลาทำการของสนามบินสมุย สนามบินสุโขทัย และสนามบินตราด จะปรับเวลาชั่วคราว ไปจนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2564 ดังนี้ โดยสนามบินสมุย เปิดทำการ 9.00-19.30 น. ,สนามบินสุโขทัย เปิดทำการ 06.00-20.00 น. และสนามบินตราด เปิดทำการ 08.00-17.00 น.

คำค้น