TIW เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “โนวา เอมไพร์” เคาะชื่อย่อใหม่ NOVA

TIW เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น "โนวา เอมไพร์" เคาะชื่อย่อใหม่ NOVA

บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIW มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

โดยแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้วในวันที่ 28 มกราคม 2564

คำค้น