“เรณุมาศ อิศรภักดี” ตัดขาย DOD เหลือถือ 7.58%

“เรณุมาศ อิศรภักดี” ตัดขาย DOD ออก 2.6097% เหลือถือ 7.58%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD โดย นางสาว เรณุมาศ อิศรภักดี ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 2.6097% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 7.5853% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อนึ่ง จากข้อมูลภาพรวมผู้ถือหุ้นใหญ่ DOD ล่าสุด ณ วันที่ 2 มิ.ย.2563 พบว่า นางสาว เรณุมาศ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่ 2 ถือหุ้นจำนวน 52,830,000  หุ้น หรือคิดเป็น 12.89% ขณะที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2562 นางสาว เรณุมาศ ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนื่องจากมีเหตุผลส่วนตัวบางประการไม่สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งต่อไปได้

คำค้น