BKD ถือหุ้น “โกลด์ ชอร์ส” คงเดิม 40% หลัง “เซเว่นยูทิลิตี้ส์ฯ” เบี้ยวชำระค่าหุ้น 550 ลบ.

BKD ถือหุ้น “โกลด์ ชอร์ส” คงเดิม 40% หลัง “เซเว่นยูทิลิตี้ส์ฯ” เบี้ยวชำระค่าหุ้น 550 ลบ.

ตามที่ บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)  หรือ BKD ได้มีการเข้าทำบันทึกข้อตกลงการซื้อขายหุ้น ของ บริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด กับ บริษัท เซเว่นยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เพื่อขายหุ้นสามัญ จำนวน 2,551,976 หุ้น (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 40 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ของ บริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด ในราคา 550 ล้านบาท และตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงฯ ได้กำหนดให้ บริษัท เซเว่นยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ต้องชำระเงินและเข้าทำรายการซื้อขายหุ้นให้เสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 นั้น

บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาตามเงื่อนไขแห่งบันทึกข้อตกลงการซื้อขายหุ้นฯแล้ว แต่การดำเนินการทางธุรกรรมดังกล่าวไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อตกลง จึงขอแจ้งการสิ้นผลของการซื้อขายหุ้นสามัญ ของ บริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด ตามรายละเอียดที่บริษัทฯได้แจ้งกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้ การสิ้นผลของบันทึกข้อตกลงการซื้อขายหุ้นฯ ดังกล่าว ทำให้ บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา จำนวน 40 เปอร์เซ็นต์ ตามเดิมต่อไป

คำค้น