7UP ชะลอลงทุน “ธุรกิจน้ำประปา” ภูเก็ตกับ BKD เซ่น “โควิด” กระทบรายได้

7UP ชะลอลงทุน “ธุรกิจน้ำประปา” ภูเก็ตกับ BKD เซ่น “โควิด” กระทบรายได้

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ 7UP แจ้งว่า ตามที่บริษัทได้มีการทำบันทึกข้อตกลงการซื้อขายหุ้นของ บริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด จาก บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) หรือ BKD เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ในจำนวน 2,551,976 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 40% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ บริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด ในมูลค่า 550 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขการเข้าทำรายการซื้อขายหุ้นให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมกราคม 2564 นั้น

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้น้ำในจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมาก ซึ่งมีผลต่อรายได้ของ บริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด ทำให้ความคืบหน้าการดำเนินธุรกิจของโครงการไม่เป็นไปตามที่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการรายได้ไว้ บริษัทฯ จึงได้พิจารณาแล้วว่าหากเข้าลงทุนในสถานการณ์นี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ จึงมีความประสงค์ชะลอการเข้าลงทุนเพื่อพิจารณาพัฒนาการความคืบหน้าของโครงการประกอบการเข้าลงทุนต่อไป

โดย BKD ได้มีการแจ้งข่าวการสิ้นผลของบันทึกข้อตกลงการซื้อหุ้น บริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด กับ บริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีข้อคัดค้านใดๆ และบริษัทฯ ยังคงยืนยันถึงเจตนาที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจน้าประปาในจังหวัดภูเก็ต โดยการซื้อหุ้นของบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด โดยเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นและโครงการมีความคืบหน้า บริษัทฯ จะเข้าเจรจากับ BKD เพื่อเข้าซื้อขายหุ้นของบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด ในอนาคตต่อไป

คำค้น