KC ยัน! โครงสร้างผถห.คงเดิม แม้ขาย “พีพี” ดันทุนจดทะเบียนแตะ 1.45 พันลบ.

KC ยัน! โครงสร้างผถห.คงเดิม แม้ขาย “พีพี” ดันทุนจดทะเบียนแตะ 1.45 พันลบ.

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ KC เปิดเผยว่า บริษัทเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นหลังจากบริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) ได้จำนวน 532,004,839 หุ้น และจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ได้จำนวน 50,000,000 หุ้น รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรรได้ทั้งสิ้น 582,004,839 หุ้น ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 875,000,000 บาท เปลี่ยนเป็น 1,457,004,839 บาท

โดยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกหลังทำรายการ ณ วันที่ 1 ก.พ.64 พบว่า นายกฤติภัทร อิทธิสัญญากร มีสัดส่วนถือหุ้น 21.43% ลดลงจากก่อนทำรายการเมื่อ 13 พ.ย.63 มีสัดส่วน 35.68% นายสันติ ปิยะทัต มีสัดส่วนถือหุ้น 20.60% เพิ่มจากก่อนทำรายการที่มี 1.85% นายบุญสุข ปลื้มวรสวัสดิ์ ถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.01% จาก 2.63% นายฤชุภัทร หลาวทอง ถือหุ้นเพิ่มเป็น 3.77% จาก 1.78% นายกวีชัย เลิศอัศวรัตน์ เข้าถือหุ้นสัดส่วน 3.43% นางสุวรรณา ประยงค์มรกต ถือหุ้นเพิ่มเป็น 2.89% จาก 0.24%

LGT BANK (Singapore) LTD ถือลดลงมาที่ 2.62% จาก 4.37% นายสมพิตร โสจันทึก ถือหุ้นลดลงที่ 2.22% จาก 3.70% นายจตุพจน์ วิชาญจิตร ถือหุ้นเพิ่มเป็น 1.83% จากเดิม 0.09% และนายสมบุญ แช่จ๋าว ถือลดลง 1.76% จากเดิม 2.93%

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการและการบริหาร หรือโครงสร้างอำนาจควบคุมด้านการบริหารของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คำค้น