“สมุทรสาคร” พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 450 ราย! คุมเข้มต.นาดี-ท่าทราย

“สมุทรสาคร” พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 450 ราย คุมเข้มต.นาดี-ท่าทราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.) รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น.ของวันที่ 5 ก.พ.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 450 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 410 ราย เป็นคนไทย 18 ราย และแรงงานต่างด้าว 392 ราย ส่วนผู้ป่วยในโรงพยาบาล 40 ราย เป็นคนไทย 19 ราย แรงงานต่างด้าว 21 ราย ทำให้ขณะนี้จังหวัดสมุทรสาครมียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม รวมเป็น 14,691 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 5 ราย

ทั้งนี้ สสจ.สมุทรสาคร ได้ดำเนินการค้นหาเชิงรุกไปแล้ว 156,429 ราย

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนผู้ว่าฯ ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงนามประกาศ เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โดยให้พื้นที่บางส่วนของ ต.นาดีและ ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร ภายในเขตเริ่มต้นจากวัดพันธุวงษ์ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ จนถึงปากซอยโรงเรียนบ้านบางปิ้ง จากปากซอยโรงเรียนบ้านบางปิ้ง ไปทางทิศใต้ตามแนวถนน จนถึงปากซอยหมู่บ้านกาดา ถนนพระรามที่ 2 จากปากซอยหมู่บ้านกานดา ถนนพระรามที่ 2 ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนพระรามที่ 2 จนถึงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน และจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ไปทางทิศเหนือตามแนวแม่น้ำท่าจีน จนสิ้นสุด วัดพันธุวงษ์ เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดและเข้มงวด และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

พร้อมกำหนด 7 ข้อปฏิบัติดังนี้

1.ห้ามลูกจ้างของสถานประกอบการออกนอกเคหสถาน และเขตพื้นที่ควบคุม เว้นแต่การเดินทางไปที่สถานที่ทำงานหรือกลับจากสถานที่ทำงาน หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

2.ห้ามลูกจ้างของสถานประกอบการเข้าไปในร้านค้า ตลาดสด ตลาดนัด หรือสถานที่ชุมชนที่มีประชาชนหนาแน่น

3.ให้ลูกจ้างของสถานประกอบการติดตั้งแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” และ “DDC care” เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบสวนโรคในห้วงระหว่างการควบคุม

4.ให้ผู้ประกอบการกำกับดูแลให้แรงงานดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

5.ให้เจ้าของร้านค้า ตลาดสด ตลาดนัด หรือผู้ดูแลสถานที่ชุมชน ดำเนินมาตรการทางการสาธารณสุข เช่น การรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพบว่ามีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจนเป็นเหตุให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จังหวัดสมุทรสาคร โดยความเห็นชอบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร อาจจะพิจารณาสั่งปิดสถานที่ หรือสั่งหยุดการประกอบการที่เป็นเหตุแห่งการแพร่ ของโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดได้

6.ให้เจ้าของหอพัก ห้องเช่า อพาร์ตเมนต์ และสถานที่อื่นที่ให้เช่าพักอาศัยดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข และควบคุม ตรวจตรา กำชับผู้พักอาศัยให้ดำเนินการตามมาตรการห้ามออกนอกเคหสถานและเขตพื้นที่ควบคุมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสอดส่องบุคคลภายนอกมิให้เข้ามาภายในบริเวณที่พักอาศัย

7.ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กำกับ ดูแลและให้ข้อแนะนำแก่ผู้ประกอบการ และแรงงานของสถานประกอบการ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายหรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง

คำค้น