POLAR ค้านคำวินิจฉัยตลท. ยันหุ้นไม่เข้าข่ายเพิกถอน จ่อยื่นอุทธรณ์สู้!

บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) หรือ POLAR เปิดเผยว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้มีหนังสือที่อ้างถึงมายังบริษัทเมื่อวันที่ 3 ก.พ.64 มีสาระสำคัญโดยสรุปว่า หุ้น POLAR มีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 9(3)และ 9(5) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542

ขณะที่ บริษัทยังไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนดังกล่าวให้หมดไปภายในระยะเวลาที่ ตลท. กำหนดได้ จึงเป็นเหตุให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 9(15) ของข้อบังคับฯ, บริษัทฯ ไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไป, ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัทฯ จะสามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนได้สำเร็จในระยะเวลาอันใกล้ ดังนั้น คณะกรรมการ ตลท. จึงมีมติให้เพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ทั้งนี้ POLAR ระบุว่า ไม่เห็นพ้องด้วยกับเหตุผลและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตลท.ดังกล่าว ทุกข้อ ทุกประเด็น โดยบริษัทเห็นว่าหุ้นสามัญของบริษัทไม่มีเหตุเข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับฯ ไม่ว่าข้อใด เหตุดังกล่าวหากจะมีอยู่จริงก็เป็นเหตุที่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาอันสมควร และคณะกรรมการ ตลท.ใช้ดุลยพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขัดต่อข้อเท็จจริง

ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งยืนยันแนวทางในการดำเนินการต่อไปว่า บริษัทจะอุทธรณ์คัดค้านคำวินิจฉัยดังกล่าวต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ตลท. ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด รวมถึงบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง กับบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทด้วย

อนึ่งเมื่อวันที่ 6 ม.ค.2564 ที่ผ่านมา ตลท. เปิดเผยว่า ตามที่ ตลท.ได้ประกาศให้ POLAR เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีบริษัทไม่นำส่งงบการเงินภายในกำหนด บัดนี้ใกล้ครบกำหนดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอน โดยบริษัทจะต้องนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ถึงงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ที่ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 31 มกราคม 2564

โดย ตลท.จึงขอแจ้งให้ POLAR เร่งดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไป หาก POLAR ยังไม่สามารถแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลท.จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯเพื่อพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

อนึ่ง กรณีที่บริษัทถูกประกาศเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนด้วยเหตุไม่นำส่งงบการเงินหลายกรณี ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาแก้ไขเหตุแตกต่างกัน ตลท.จะพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนในแต่ละเหตุแยกออกจากกัน โดยจะพิจารณาจากระยะเวลาครบกำหนดของเหตุเพิกถอนที่บริษัทไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้ หรือระยะเวลาที่บริษัทต้องดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะครบกำหนดก่อน

 

 

 

 

คำค้น