“พลังงาน” แตะเบรก “โซลาร์อีอีซี-ทัพบก” ต้องยึดตาม PDP! จ่อถกชัดเจนสัปดาห์หน้า

“กระทรวงพลังงาน” แตะเบรก “โซลาร์อีอีซี-ทัพบก” ต้องยึดตาม PDP! จ่อถกชัดเจนสัปดาห์หน้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากกรณีที่มีกระแสข่าวระบุถึงการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 500 เมกะวัตต์ และโครงการพัฒนาไฟฟ้า โซลาร์ฟาร์มพื้นที่ราชพัสดุในการดูแลของกองทัพบก(ทบ.) ที่มีพื้นที่ประมาณ4.5 ล้านไร่ กำลังผลิต 3 หมื่นเมกะวัตต์ รวมถึงโครงการพัฒนาด้านไฟฟ้าภายใต้พื้นที่พิเศษต่างๆ ตลอดโครงการร่วมมือระหว่างหน่วยงานการพัฒนาพลังงานทดแทนในพื้นที่ของภาครัฐนั้น

กระทรวงพลังงาน ออกมาระบุว่า โครงการดังกล่าวปัจจุบันยังเป็นการศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ ยังไม่ได้มีการกำหนดการรับซื้อที่อยู่ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว (PDP) ซึ่งการจัดทำแผน PDP นั้น จะมีการพิจารณาถึงมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนรอบด้านและต้องมีความสมดุล ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านความมั่นคง ด้านต้นทุน รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการมองในภาพรวมของการพัฒนาระบบไฟฟ้าทั้งประเทศ การรับซื้อไฟฟ้าตามแผน PDP จึงเป็นการดำเนินการตามแผน เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น และสอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น โครงการที่จะมีการพัฒนาและมีการรับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบหรือไม่นั้น ต้องมีการพิจารณาในองค์รวมภายใต้ปัจจัยแวดล้อมต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ (National Energy Plan) โดยจะเป็นการรวมแผน TIEB เดิม เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ว่าจะว่าเป็นด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจะตอบโจทย์การลดการปล่อยปลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า การเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งการประมวลทิศทางโลกเหล่านี้ กระทรวงฯ จะนำมาพิจารณาร่วมกับทิศทางการพัฒนาของประเทศที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ

ทั้งนี้ คาดว่าภายในช่วงกลางปี 2564 จะมีการนำเสนอร่างแผนพลังงานชาติโดยจะต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ก็จะนำแผนดังกล่าวมาเป็นกรอบทิศทางนโยบายในการพัฒนาแผนปฏิบัติการในแต่ละด้าน ทั้งด้านไฟฟ้า ด้านก๊าซธรรมชาติ ด้านพลังงานทดแทน ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง และด้านอนุรักษ์พลังงาน คาดว่าแผนปฏิบัติการดังกล่าวจะมีความชัดเจนภายในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้

ขณะที่ในสัปดาห์หน้า ทางกระทรวงพลังงานจะมีการประชุมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่อสร้างความชัดเจนการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าและการบริหารจัดการด้านไฟฟ้าในเขตพื้นที่ EEC ต่อไป

โดยนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ระบุว่า ขณะนี้ กระทรวงฯ กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ (National Energy Plan) ที่เป็นการรวมทั้ง 5 แผนพลังงานหลักไว้ภายใต้แผนเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าแผนปฏิบัติการดังกล่าวจะมีความชัดเจนภายในไตรมาสที่ 4 ปีนี้

“ทั้งโครงการโซลาร์ฟาร์มในอีอีซีและของกองทัพบก ไม่ได้บรรจุในแผน PDP ก็คงจะต้องหารือกับทั้ง 2 หน่วยงานถึงความเป็นไปได้ของโครงการด้วย เพื่อที่จะนำมาประกอบการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติให้สอดรับกัน” ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าว

อนึ่ง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในนาม PEA ENCOM ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท เอสพีซีจี จำกัด(มหาชน) หรือ SPCG เพื่อศึกษาความเป็นไปได้โครงการจัดหาพลังงานไฟฟ้าพลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์) และระบบกักเก็บพลังงานเพื่อใช้ในเขตอีอีซี โดยมีเป้าหมายระยะแรกไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ ตั้งแต่ปี 2564-2569 มูลค่าการลงทุนกว่า 23,000 ล้านบาท

ขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และกองทัพบก (ทบ.) ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก (โซลาร์ฟาร์ม) เพื่อนำพื้นที่ราชพัสดุที่มอบให้กองทัพบกปกครองดูแล ที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศ ทั้งหมด 4.5 ล้านไร่ โดยใช้พื้นที่ 6 แสนไร่ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 30,000 เมกะวัตต์ โดยให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุน