PAP ตั้ง “เกรียงไกร รักษ์กุลชน” นั่งประธานบอร์ด แทน “สมชัย เลขะพจน์พานิช”

PAP ตั้ง "เกรียงไกร รักษ์กุลชน" นั่งประธานบอร์ด แทน "สมชัย เลขะพจน์พานิช"

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PAP เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติแต่งตั้ง นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน (กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล) ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทน นายสมชัย เลขะพจน์พานิช ซึ่งแสดงความจำนงในที่ประชุม ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

คำค้น