GENCO เซ็นเช่าพื้นที่ “ไอ พลัส พรอพเพอร์ตี้” มูลค่ากว่า 1 ลบ. ใช้ผลิตหน้ากากอนามัย

GENCO เซ็นเช่าพื้นที่ "ไอ พลัส พรอพเพอร์ตี้" ผ่านสัญญา 2 ฉบับ มูลค่ากว่า 1 ลบ. ใช้ผลิตหน้ากากอนามัย

บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) หรือ GENCO เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิ้ล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือบริษัทฯ ขอรายงานการทำสัญญาเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารสำนักงาน กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ได้แก่ บริษัท ไอ พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด โดยเข้าข่ายเป็นรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าอัตราค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียง ประกอบด้วย

สัญญาฉบับที่ 1 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิ้ล จำกัด ตกลงเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารสำนักงานเลขที่ 57/25 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ พื้นที่ A1 จำนวน 158 ตารางเมตร และพื้นที่ A2 จำนวน 168 ตารางเมตร รวม 326 ตารางเมตร โดยตกลงเช่า 6.5 เดือน ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 80,000 บาท ค่าน้ำประปาและค่าอินเทอร์เน็ตในอัตราเหมา เดือนละ 1,000 บาท รวม ทั้งสิ้น 81,000 ต่อเดือน เมื่อรวมตลอดอายุสัญญา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 526,500 บาท

สัญญาฉบับที่ 2 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิ้ล จำกัด ตกลงเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารสำนักงานเลขที่ 57/25 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ พื้นที่ A1 จำนวน 158 ตารางเมตร และพื้นที่ A2 จำนวน 168 ตารางเมตร รวม 326 ตารางเมตร โดยตกลงเช่า 6 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 80,000 บาท ค่าน้ำประปาและค่าอินเทอร์เน็ตในอัตราเหมา เดือนละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 81,000 ต่อเดือน เมื่อรวมตลอดอายุสัญญา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 486,000 บาท

คำค้น