บอร์ด GLAND ไฟเขียวจ้าง CPN นั่งที่ปรึกษาบริหารงาน-วางนโยบาย นาน 2 ปี มูลค่ารวม 168 ลบ.

บอร์ด GLAND ไฟเขียวจ้าง CPN นั่งที่ปรึกษาบริหารงาน-วางนโยบาย นาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564–31ธันวาคม 2565 มูลค่ารวม 168 ลบ.

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLAND เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ตามที่บริษัทฯได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ทำสัญญาบริการกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเพื่อเป็นที่ปรึกษาในการบริหารงานและวางนโยบายต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาตามสัญญารวม 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564–31ธันวาคม 2565

โดยบริษัทฯจะว่าจ้าง CPN ในการให้บริการเกี่ยวกับการบริหารงานและวางนโยบายต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีระยะเวลาตามสัญญารวม 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564–31ธันวาคม 2565 โดยมีอัตราค่าบริการดังนี้

– ร้อยละ 3 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการสุทธิของบริษัทฯ รวมถึงรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ
– ร้อยละ 2 ของรายได้สุทธิของบริษัทฯ (ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริการ)
– ค่าธรรมเนียมในการจัดหา และ/หรือ ดำเนินการให้เกิดการลงทุนในธุรกิจ หรือจำหน่าย จ่าย โอน อสังหาริมทรัพย์ โดย CPN จะได้รับในอัตราร้อยละ1.5 ของจำนวนเงินที่บริษัทฯ ลงทุนเพิ่ม และในอัตราร้อยละ 0.75 ของจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการดำเนินการ

ทั้งนี้ อัตราค่าบริการต่อเดือนต่ำสุด 4 ล้านบาท และสูงสุดไม่เกิน 7 ล้านบาท

อนึ่ง ค่าบริการสูงสุดตลอดระยะเวลา 2 ปี ตามสัญญาไม่เกิน 168 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.21 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยคำนวณจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และเมื่อรวมกับรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่น ๆ ย้อนหลัง 6 เดือน ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2563– 18 กุมภาพันธ์ 2564 อีกร้อยละ 1.68 ทำให้ขนาดรายการรวมกันเท่ากับร้อยละ 2.89 ซึ่งมีขนาดรายการเกินร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

คำค้น