“เครือซีพี” ติวเข้มผบห.-พนง. รวมพลังต่อต้าน “ทุจริต-คอร์รัปชัน”

“เครือซีพี” ติวเข้มผบห.-พนง. รวมพลังต่อต้าน “ทุจริต-คอร์รัปชัน”

นายประจวบ สวัสดิประสงค์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และนางสาวพัสสา วโรตมะวิชญ พนักงานไต่สวนระดับกลาง สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย เพื่อให้ความรู้และแนวทางการควบคุมภายใน และการป้องกันการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบน

โดยมุ่งเน้นให้เกิดการนำแนวทางไปลงมือปฏิบัติงานจริงอย่างโปร่งใส เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของเครือฯ ทั้งนี้ การบรรยายในครั้งนี้จัดขึ้นทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 250 คน

นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินธุรกิจมายาวนานถึง 100 ปีด้วยรากฐานสำคัญคือ คุณธรรมและความซื่อสัตย์ หนึ่งในค่านิยมองค์กรที่ยึดมั่น เครือฯ จึงให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งถือเป็นโรคร้ายที่ซ่อนอยู่ในสังคมไทย

โดยเครือฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันแก่ผู้บริหารและพนักงานในเครือฯ มาอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามนโยบายการป้องกันไม่เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (Zero-tolerance) ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เน้นการต่อยอดองค์ความรู้ในเรื่องของมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ ตามพ.ร.บ. การป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 176

สำหรับการบรรยายครั้งนี้ เครือฯให้ความสำคัญกับการคอร์รัปชันในรูปแบบของการให้สินบนเจ้าหน้าที่พนักงานรัฐ รวมไปถึงมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบน เพื่อให้องค์กรนำความรู้ไปประยุกต์เป็นแนวทางปฏิบัติที่ทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ถือเป็นการติดอาวุธให้ผู้บริหารและพนักงานของเครือฯ ร่วมผนึกกำลังรณรงค์และต่อต้านการคอร์รัปชัน ทำธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีจริยธรรม พร้อมส่งเสริมให้เครือฯ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ “ปลอดคอร์รัปชัน” ซึ่งจะทำให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรเติบโตสร้างประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ด้านนายประจวบ สวัสดิประสงค์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยว่า การบรรยายในครั้งนี้มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามพ.ร.บ. การป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 176 ในประเด็นหลักสำคัญคือ การให้สินบนเจ้าพนักงานรัฐ และมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบน โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พัฒนากฎหมายและมาตรการ

รวมไปถึงการจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติที่จะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาสินบนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง เกราะป้องกันให้กับองค์กรในการพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องปราบการคอร์รัปชันให้มีความทันสมัย ถือเป็นการสร้างความตื่นตัวให้ภาคธุรกิจเอกชนในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. และมาตรฐานสากล

คำค้น