TPS วางเป้าผลงานปีนี้โตกว่า 15-20% เดินหน้าธุรกิจใหม่ สร้างแหล่งรายได้เพิ่ม

TPS วางเป้าผลงานปีนี้โตกว่า 15-20% โชว์ Backlog กว่า 450 ล้านบาท คาดทยอยรับรู้รายได้ปีนี้ พร้อมเดินหน้าธุรกิจใหม่ สร้างแหล่งรายได้เพิ่ม 

นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TPS เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564  มีมติอนุมัติพิจารณาให้จ่ายเงินปันผลงวดประจำปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.14 บาท/หุ้น เป็นจำนวนเงิน 39,200,000 บาท แบ่งเป็น การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 28,000,000 บาท คิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

ส่วนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิม หลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

พร้อมกันนี้ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท จำนวนเงิน 11,200,000 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 5 เมษายน 2564 และกำหนดวันที่จ่ายปันผลเป็นวันที่ 26 เมษายน 2564

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับงานของบริษัทฯ ให้สามารถรับงานได้มากขึ้นและมีผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้น ในการดำเนินธุรกิจใหม่ประกอบด้วย ธุรกิจซื้อขายรถดับเพลิง รถกู้ภัย ธุรกิจรับเหมา ก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้า สายสื่อสารใต้ดินและโครงข่ายโทรคมนาคม ธุรกิจพลังงานทดแทน

บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและให้ความเชื่อมั่นในการบริหารธุรกิจ ซึ่งการลงทุนในธุรกิจใหม่และขยายธุรกิจเดิม โดยจะให้บริษัทย่อย อย่าง เดอะแพรคทิเคิลซูเพิร์บโซลูชั่น จำกัด และ บริษัทเดอะวิน เทเลคอม จำกัด รวมทั้ง TPS ในการเข้าไปรับงาน คาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในปีนี้ ซึ่งมั่นใจว่า จะสามารถสร้างผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้” นายบุญสมกล่าว

สำหรับแผนการดำเนินงานของปี 2564 ว่าบริษัทฯ ยังเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่ๆ ที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง และประเมินว่า ธุรกิจด้าน IT ยังมีการเติบโตที่ดี ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ทุกองค์กรต้องมีการปรับตัวตามไปด้วย ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อบริษัทฯ และปัจจุบันบริษัทฯ มี Backlog อยู่ในมือกว่า 450 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ภายในปีนี้ และวางเป้าหมายจะผลักดันรายได้ปีนี้ให้เติบโตไม่ต่ำกว่า 15-20%

คำค้น