“คลัง”-ธ.กลางอาเซียน+3 ลงนาม “มาตรการริเริ่มเชียงใหม่เป็นพหุภาคี” เพิ่มเงินช่วยสมาชิก

“คลัง”-ธ.กลางอาเซียน+3 ลงนาม “มาตรการริเริ่มเชียงใหม่เป็นพหุภาคี” เพิ่มเงินช่วยสมาชิก

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 (ประเทศสมาชิกอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ได้ลงนามในความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งความตกลงฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน+3 โดยความตกลงฉบับนี้ มีสาระสำคัญประกอบด้วย

1.การเพิ่มสัดส่วนเงินช่วยเหลือที่สมาชิกจะให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน โดยไม่เชื่อมโยงกับความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) จากเดิม 30% เป็น 40% ของวงเงินความช่วยเหลือสูงสุดที่จะได้รับ

2.การยินยอมให้สามารถเลือกสมทบ หรือขอรับความช่วยเหลือภายใต้กลไก CMIM เป็นเงินสกุลท้องถิ่นตามหลักความสมัครใจ และภายใต้วงเงินรวมคงเดิมที่ 240 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

3.การแก้ไขประเด็นทางเทคนิคต่าง ๆ รวมถึงการยกเลิกการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกรุงลอนดอน (London Interbank Offered Rate: LIBOR) เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

น.ส.กุลยา กล่าวว่า การแก้ไขความตกลงในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างให้ CMIM ซึ่งเป็นกลไกให้ความช่วยเหลือที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน+3 มีประสิทธิภาพ และความพร้อมในการดำเนินการอันเป็นประโยชน์กับประเทศไทยและสมาชิกเพิ่มขึ้น