ก.ล.ต.ผ่อนผัน THL ส่งงบปี 63 เหตุสถานการณ์ “โควิด” ขีดเดดไลน์ 30 มิ.ย.64

ก.ล.ต.ผ่อนผัน THL ส่งงบปี 63 เหตุสถานการณ์ “โควิด” ขีดเดดไลน์ 30 มิ.ย.64

จากกรณีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. ได้ผ่อนผันระยะเวลาการจัดทำและนำส่งงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ THL เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขณะที่สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเมียนมา โดยบริษัทจะนำส่งงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงไม่ขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) หลักทรัพย์ของ THL กรณีไม่นำส่งงบการเงินในระหว่างที่ได้รับผ่อนผันการนำส่งงบการเงินดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก THL เป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนและอยู่ในช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย  จึงยังคงสั่งห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ THL ต่อไป

 

คำค้น