DEMCO ร่วมแสดงความยินดี “สุทธารักษ์ ปัญญา”

DEMCO ร่วมแสดงความยินดี "สุทธารักษ์ ปัญญา" นั่งผอ. "สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย"

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ ร่วมด้วย นายนริศ ศรีนวล ประธานกรรมการอิสระ, นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ DEMCO ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสุทธารักษ์ ปัญญา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ที่ได้รับตำแหน่ง เป็น “ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย”

คำค้น