“อย.” ยันแจกไลเซ่นส์อิมพอร์ต “เมล็ดกัญชง” ไร้ข้อตุกติก-ปัดเอื้อประโยชน์เฉพาะราย

“อย.” ยันแจกไลเซ่นส์อิมพอร์ต “เมล็ดกัญชง” ไร้ข้อตุกติก-ปัดเอื้อประโยชน์เฉพาะราย

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า จากที่มีกระแสข่าวการอนุมัตินำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงมีเงื่อนงำน่าสงสัยนั้น สำนักงาน อย.ขอชี้แจงว่าการอนุญาตนำเข้าไม่มีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ใด เมื่อมีผู้ประสงค์จะเป็นผู้รับอนุญาตนำเข้าและมาดำเนินการยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว อย.จะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทุกราย

สำหรับในกรณีการขออนุญาตของบริษัททั้ง 7 ราย ได้มีการยื่นคำขอรับอนุญาตตั้งแต่ต้นเดือน ก.พ.64 โดย อย. ได้ตรวจสอบคำขอและหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนถูกต้องแล้ว จึงเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองคำขออนุญาต โดยคณะอนุกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ซึ่งได้มีการประชุม และมีมติเห็นชอบ อย. จึงออกใบอนุญาตนำเข้าฯ ดังนั้น ระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่มีการยื่นคำขอจนถึงการออกใบอนุญาตของทั้ง 7 ราย ไม่ได้ใช้เวลาเพียง 2 วันตามที่เป็นข่าว ขั้นตอนการอนุญาตทั้งหมดเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและดำเนินการตามคู่มือประชาชน

ต่อมาได้ปรากฏข่าวว่ามีการหลอกขายเมล็ดพันธุ์กัญชงให้แก่เกษตรกร ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อเกษตรกรได้ คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มี.ค.64 จึงมีมติให้ผู้รับอนุญาตทั้ง 7 รายชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น วิธีการแจกจ่ายหรือขายเมล็ดพันธุ์ที่นำเข้า วิธีการเก็บรักษาเพื่อให้เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพดี โดยไม่มีการระงับการได้รับอนุญาตนำเข้าแต่อย่างใด ผู้รับอนุญาตทั้ง 7 ราย มีสิทธิในการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงได้ตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ใบอนุญาตที่ได้รับเป็นเพียงกรอบที่จะนำเข้าประจำปีเท่านั้น หากผู้รับอนุญาตจะนำเข้าจริงต้องขอรับอนุญาตก่อนการนำเข้าในแต่ละครั้ง ซึ่งต้องระบุผู้ซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ปลูกกัญชงแล้วหรือกำลังจะได้รับใบอนุญาต โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลสำเนาใบคำสั่งซื้อจากผู้รับอนุญาตปลูกกัญชงหรือผู้ที่กำลังจะได้รับอนุญาตปลูกกัญชง สำเนาใบอนุญาตปลูกกัญชง หรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการจังหวัดเกี่ยวกับการอนุญาตปลูกกัญชงของผู้ซื้อเมล็ดพันธุ์ เพื่อตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่นำเข้าให้สอดคล้องกับผู้ได้รับอนุญาตปลูก ป้องกันการรั่วไหลไปใช้ในทางที่ผิด และต้องอยู่ภายใต้กรอบของใบอนุญาตนำเข้าประจำปี ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผู้รับอนุญาตรายใดมาขออนุญาตนำเข้าในแต่ละครั้ง

เลขาธิการฯ อย. ย้ำว่า กระบวนการอนุญาตนำเข้าเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใด ไม่มีการกีดขวางการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง ทั้งนี้ อย.คำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกัญชงที่ดีมีคุณภาพ