PTTGC ตั้งบอร์ดใหม่ 5 ราย แทนกรรมการเดิม มีผลวันนี้

PTTGC ตั้งบอร์ดใหม่ 5 ราย แทนกรรมการเดิม มีผลวันนี้

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการอิสระ และกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละคณะตามเดิม ดังนี้

1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการอิสระ

2. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

3. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

4. พลโท นิธิ จึงเจริญ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5. นายดิษทัต ปันยารชุน ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5เมษายน 2564 เป็นต้นไป

คำค้น