“ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา” เก็บหลักทรัพย์แปลงสภาพ CHAYO หนุนถือ 3.6268%

“ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา” เก็บหลักทรัพย์แปลงสภาพ CHAYO หนุนถือ 3.6268%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มาซึ่งหลักทรัพย์แปลงสภาพของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO โดย นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 3.2522% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 3.6268% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1-5

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ 303,353,822 42.99
2. น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 33,500,000 4.75
3. นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์ 22,676,619 3.21
4. นาย สุระ คณิตทวีกุล 22,630,200 3.21
5. นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 19,199,200 2.72

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29/03/2564

คำค้น