SENA ตั้ง 2 บ.ย่อย ทุนจดทะเบียนรวม 2 ลบ. ขยายธุรกิจอสังหาฯ

SENA ตั้ง 2 บริษัทย่อยใหม่ ทุนจดทะเบียนรวม 2 ลบ. ขยายธุรกิจอสังหาฯ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA ระบุว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่7/2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ในการบริหารงานนิติบุคคล และ/หรือการให้บริการบริหารจัดการโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เอช 21 จำกัด (เสนา เอช 21) จำนวนหุ้นสามัญที่ลงทุน 9,997 หุ้น มูลค่าเงินลงทุน (หุ้นละ 100 บาท) 999,700 บาท สัดส่วนของการถือหุ้น บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97ของทุนจดทะเบียน ประเภทธุรกิจ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริหารงานนิติบุคคล และ/หรือการให้บริการ โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระ 1,000,000 บาท

2.บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เอช 22 จำกัด (เสนา เอช 22) จำนวนหุ้นสามัญที่ลงทุน 9,997 หุ้น มูลค่าเงินลงทุน (หุ้นละ 100 บาท) 999,700 บาท สัดส่วนของการถือหุ้น บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97ของทุนจดทะเบียน ประเภทธุรกิจ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริหารงานนิติบุคคล และ/หรือการให้บริการ บริหารจัดการโครงการ ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระ 1,000,000 บาท

 

คำค้น