“วราณี เสรีวิวัฒนา” เก็บหลักทรัพย์แปลงสภาพ CHAYO หนุนถือเฉียด 2%

“วราณี เสรีวิวัฒนา” เก็บหลักทรัพย์แปลงสภาพ CHAYO รวม 1.2948% หนุนถือเฉียด 2%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานการได้มาหุ้นแปลงสภาพของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO โดย นางวราณี เสรีวิวัฒนา ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 1.2948% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 1.9798% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ