ศาลฯยืดเวลา NOK ครั้งสุดท้าย! ส่งแผนฟื้นฟูได้ถึง 15 พ.ค.นี้

ศาลฯยืดเวลา  NOK  ครั้งสุดท้าย! ส่งแผนฟื้นฟูได้ถึง 15 พ.ค.นี้

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK ตามที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และได้มีคำสั่งให้บริษัทดำเนินการฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน ตามที่บริษัทเสนอเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศคำสั่งดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 แล้วนั้น ผู้ทำแผนจึงมีหน้าที่ต้องส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ตามมาตรา 90/43 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ต่อมาศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการออกไปจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2564 ตามที่บริษัทยื่นคำร้องต่อศาล ล้มละลายกลาง บริษัทขอเรียนแจ้งว่า เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้ทำแผนได้ยื่นคำร้องต่อศาล้มละลายกลางเพื่อขอขยาย ระยะเวลาสำหรับการส่งแผนฟื้นฟูกิจการเพิ่มเติมตามมาตรา 90/43 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม)

โดยขอขยายระยะเวลาส่งแผนฟื้นฟูกิจการออกไปอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วันครบกำหนดเดิม เนื่องจากผู้ทำแผนอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อหาแนวทางในการชำระหนี้แก่บรรดาเจ้าหนี้ที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึงการ กำหนดหลักการและวิธีการในการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ประเภทต่างๆ และการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับสภาพกิจการของ ธุรกิจการบินภายใต้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต้องศึกษาให้ละเอียดรอบคอบก่อนที่จะนำมาระบุใน แผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้แผนฟื้นฟูกิจการสามารถดำเนินการได้จนลูกหนี้สามารถฟื้นฟูกิจการไดสำเร็จโดยการกำหนดหัวข้อและรายละเอียดต่างๆในแผนฟื้นฟูกิจการต้องผ่านการหารือกับที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้องในหลายฝ่าย แต่เนื่องจากมีวันหยุดราชการหลายวันในเดือนเมษายน 2564 จึงทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาระบุในแผนฟื้นฟูกิจการได้ทันภายในกำหนดวันที่ 15 เมษายน 2564

ดังนั้นผู้ทำแผนจึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการออกไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาครั้งสุดท้ายตามที่กฎหมายกำหนด

โดยหลังจากนั้น เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์จะจัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ ศาลล้มละลายกลางจะมีคำสั่ง เห็นชอบด้วยแผนและแต่งตั้งผู้บริหารแผน และบริษัทจะดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการและจะรายงานให้ทราบถึงความคืบหน้า ใดๆในการฟื้นฟูฟูกิจการรวมถึงความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติมต่อไป

คำค้น