CPF ลุยโครงการ “กองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย” มอบเงินช่วยเหลือ ช่วงปีใหม่ไทย

CPF สืบสานวัฒนธรรม มอบเงินช่วยเหลือ-ให้กำลังใจผู้สูงวัย ช่วงปีใหม่ไทย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ปลูกฝังพนักงานสานต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตระหนักถึงความสำคัญและรู้จักตอบแทนคุณผู้สูงอายุในสังคม ร่วมเติมรอยยิ้ม เติมความสุข และกำลังใจ ในวันผู้สูงอายุและวันปีใหม่ไทย 13 เมษายนของทุกปี เดินหน้าดูแลผู้สูงอายุในโครงการ “กองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย” ไม่มีลูกหลานดูแลและไม่มีรายได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดย CPF ตระหนักและปลูกฝังพนักงานในองค์กร รู้จักตัญญูรู้คุณผู้สูงอายุในสังคม ซึ่งเทศกาลปีใหม่ไทย 13 เมษายนของทุกปี และตรงกับวันผู้สูงอายุ ถึงแม้ว่าปีนี้จะอยู่ในช่วงของการระบาดของโควิด -19 ซีพีเอฟ ยังเดินหน้าเติมรอยยิ้ม เติมความสุข และส่งมอบกำลังใจสู่ผู้สูงอายุ ในโครงการ “กองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย”

โดยนำเงินช่วยเหลือในการดำรงชีพเดือนละ 2,000 บาท มอบให้ผู้สูงอายุในโครงการที่อาศัยอยู่รอบฟาร์มและโรงงาน ไม่มีลูกหลานดูแลและไม่มีรายได้ พร้อมทั้งเข้มงวดมาตรการเพื่อป้องกันโอกาสเสี่ยงที่อาจเกิดการระบาดของโควิด-19 อาทิ การเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ในปี 2564 โครงการ “กองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย” มีจำนวนผู้สูงวัยรวม 385 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งมีจำนวนผู้สูงวัย 345 ราย โดยตั้งแต่เริ่มโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุไปแล้วประมาณ 900 ราย ซึ่งผู้สูงวัยที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าโครงการ จะได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อดำรงชีวิตเดือนละ 2,000 บาททุกเดือน นอกจากนี้ จิตอาสาซีพีเอฟ มีการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ และเชิญเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตรวจสุขภาพในเบื้องต้นให้แก่ผู้สูงวัยด้วย

นอกจากการให้ความช่วยเหลือผู้สูงวัยในโครงการฯดังกล่าวแล้ว โรงงานและฟาร์มของซีพีเอฟ มีการนำสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง คือ กลุ่มติดบ้านและติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เป็นผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่นอนติดเตียง หรือติดบ้าน สอดคล้องตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้สูงวัย อาทิ จิตอาสาของโรงงานธารเกษม ซีพีเอฟ จังหวัดสระบุรี นำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่สด ฯลฯ มอบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 2 ตำบลโคกตูม โดยมอบผ่าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อนำไปแจกจ่ายและส่งต่อให้แก่ผู้สูงวัย ช่วยป้องกันความเสี่ยงในช่วงการระบาดของโควิด-19

ด้านโรงงานอาหารสัตว์บกราชบุรี ดูแลผู้สูงวัยในโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย 9 ราย รวมทั้งจัดกิจกรรมโครงการ”ซีพีเอฟ ใจถึงใจ สู่ผู้สูงวัยในชุมชน” ดูแลผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่รอบโรงงานที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลดอนกระเบื้อง จ.ราชบุรี โดยจะดูแครอบคลุมในเรื่องของที่อยู่อาศัย เช่น ห้องน้ำที่อำนวยความสะดวกในการใช้งานของผู้สูงวัย โดยเปลี่ยนจากส้วมซึมเป็นชักโครก ในส่วนของห้องนอนที่ถูกสุขลักษณะ และความปลอดภัยบริเวณรอบที่อยู่อาศัย เป็นต้น ./

คำค้น