ร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 65 ใกล้คลอด รอเข้าครม.เห็นชอบ 11 พ.ค. ก่อนเสนอสภาช่วงปลายเดือน

ร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 65 ใกล้คลอด รอเข้าครม.เห็นชอบ 11 พ.ค. ก่อนเสนอสภาช่วงปลายเดือน

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (20 เม.ย.64) มีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นและเห็นชอบข้อเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยสำนักงบประมาณจะดำเนินการจัดพิมพ์ร่าง พ.ร.บ.และเอกสารประกอบงบประมาณเพื่อนำเสนอ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งในวันที่ 11 พ.ค.64 และนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 27-28 พ.ค.64 ต่อไป

ทั้งนี้ ทางสำนักงบประมาณได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2565 ตามมาตรา 77 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ผ่านเว็บไซต์สำนักงบประมาณ ระหว่างวันที่ 24 มี.ค.-7 เม.ย.64 และทำหนังสือสอบถามความคิดเห็นไปยังหน่วยรับงบประมาณ โดยได้นำความคิดเห็นต่าง ๆ ไปประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบและการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้

สำหรับข้อเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 ให้การจัดทำร่าง พ.ร.บ.เป็นไปตามรายละเอียดที่ ครม.มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 มี.ค.64 ซึ่ง มีโครงสร้างแตกต่างจาก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีจำนวน 7 หมวด โดยในปีงบประมาณ 2565 ได้เพิ่มอีก 2 หมวด ได้แก่ หมวด 8 งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง และหมวด 9 งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย เนื่องจากมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้