ทำความรู้จัก 3 หุ้น IPO น้องใหม่ ตบเท้าเข้าเทรดสัปดาห์หน้า!

ทำความรู้จัก 3 หุ้น IPO น้องใหม่ ตบเท้าเข้าเทรดสัปดาห์หน้า!

“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูลบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนน้องใหม่ที่ทำการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) และมีกำหนดเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ พบว่ามี 3 บริษัทจดทะเบียนที่ได้ทำการเสนอขายหุ้น IPO และจะทำการเข้าซื้อขาย ได้แก่

1. บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PROS ผู้ให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร โดยฐานลูกค้าหลักของบริษัทกระจายอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารชุดพักอาศัย ศูนย์กระจายสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น เสนอขายหุ้นให้กับประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 140 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 2 บาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท จะทำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 270 ล้านบาท จากเดิม 200 ล้านบาท มีกำหนดเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 27 เม.ย. 2564

โดยวัตถุประสงค์หลักในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ในครั้งนี้ เพื่อต้องการระดมทุนนำเงินไปใช้ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานของบริษัทเข้าสู่มาตรฐานสากล เพิ่มความน่าเชื่อถือในด้านภาพลักษณ์ ให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

สำหรับผลประกอบการในช่วง 3 ปีที่ผ่าน มีรายได้รวมในปี 2561–2563 จำนวน 1,314.59 ล้านบาท 941.67 ล้านบาท และ 944.77 ล้านบาท ตามลำดับ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 – 2563 มีจำนวน 81.88 ล้านบาท  27.45 ล้านบาท และ 51.13 ล้านบาท ตามลำดับ

2. บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยคุณภาพ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 206 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 9.82 บาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็น 27.07% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลัง IPO มีกำหนดเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 28 เม.ย. 2564

โดยหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงิน และเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ รองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งโครงการแนวสูงและแนวราบในอนาคต

สำหรับภาพรวมผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปี (2561-2563) กลุ่ม ASW มีรายได้จากการขายและบริการ 4,345.8 ล้านบาท 2,624.9 ล้านบาท และ 4,205.0 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่กำไรสุทธิในปี 2561-2563 อยู่ที่ 556.6 ล้านบาท  297.1 ล้านบาท และ 870.8 ล้านบาท ตามลำดับ

3. บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN ประกอบธุรกิจหลัก 2 กลุ่ม ได้แก่

1) ธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร (Information Communication and Technology: ICT) และให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านศูนย์ข้อมูล Data Center และบริการอินเทอร์เน็ต ISP และบริการคลาวด์ (Cloud Service)

2) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสำหรับงานโทรคมนาคมและสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Telecommunication and Infrastructure Service) ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่เริ่มดำเนินการในปี 60 โดย PROEN และ TELEBIZ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ให้บริการงานก่อสร้างงานโทรคมนาคมและสาธารณูปโภคพื้นฐานแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Solution)

โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 86 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 3.25 บาท จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจะเปิดให้จองซื้อในช่วงวันที่ 21-23 เม.ย. มีกำหนดเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันที่ 29 เม.ย. 2564

ส่วนเป้าหมายการระดมทุน เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลและสำนักงานแห่งใหม่ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจการให้บริการด้าน ICT และงานรับเหมาก่อสร้าง และชำระหนี้สถาบันการเงิน

ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่าน (2560-2562) มีรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 23.5 รายการหลักมาจากการเติบโตของรายได้ธุรกิจ ICT ซึ่งเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 17.4 เนื่องจากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ขยายธุรกิจ e-commerce อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้  PROEN มีรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ศูนย์ข้อมูลและจำหน่ายอุปกรณ์เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในปี 2561

สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 รายได้จากการขายและบริการของ PROEN อยู่ที่ 741.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.5 จาก งวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ 689.7 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15.6 จากร้อยละ 4.2 ในงวดเดียวกันของปีก่อน ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมงวด 9 เดือนของปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 17.7 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ15.7

ทั้งนี้ ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 PROEN มีกำไรสุทธิ 24.3 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 26.5 ล้านบาท  ขณะที่ในปี 2562 มีกำไรสุทธิ 16.6 ล้านบาท

คำค้น