บอร์ด PTT ไฟเขียวควัก 2.51 หมื่นล. ซื้อ GPSC ดันสัดส่วนถือ 44.45% ลุยธุรกิจไฟฟ้า

บอร์ด PTT ไฟเขียวควัก 2.51 หมื่นล. ซื้อ GPSC ดันสัดส่วนถือ 44.45% ลุยธุรกิจไฟฟ้า

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  หรือ PTT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้าของ ปตท. (“แผนการปรับโครงสร้างฯ”) โดยให้ปตท. และบริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์โฮลดิ้ง จำกัด (SMH) (เป็นบริษัทย่อยของ ปตท.) ซื้อหุ้นสามัญบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ จำกัด มหาชน หรือ GPSC จากบริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC จำนวน 358,936,756 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 12.73 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GPSC ในราคา 70 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า รวมประมาณ 25,126 ล้านบาท (“ธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ”)

โดย ณ วันที่เปิดเผยสารสนเทศฉบับนี้ ทาง ปตท.,SMH และ PTTGC อยู่ที่ระหว่างเจรจาและจัดทำสัญญาซื้อขายหุ้น GPSC โดยคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาดังกล่าวภายในเดือนพฤษภาคม 2564 การเข้าซื้อหุ้น GPSC ข้างต้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นได้สำเร็จเสร็จสิ้น ซึ่งเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวรวมถึงการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของ PTTGC ทั้งนี้ราคาซื้อขายดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สะท้อนถึงผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผลของ GPSC และภาระภาษีเงินได้ทั้งเกี่ยวข้องจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของ GPSC และภาระภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ปัจจุบัน ปตท. ถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนร้อยละ 31.72 และ PTTGC ถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนร้อยละ 22.73 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยภายหลังธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯดังกล่าวกล่าว ปตท. และ SMH จะถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนรวมร้อยละ 44.45 และ PTTGC จะถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดการปรับโครงสร้างครั้งเป็นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าของ ปตท.ผ่านบริษัท Flagship ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท

คำค้น