“กองทุนบัวหลวง” ซื้อหุ้น TOA ดันสัดส่วนถือทะลุ 10%

“กองทุนบัวหลวง” ซื้อหุ้น TOA เพิ่ม 0.0533% ดันสัดส่วนถือ 10.0361%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด หรือ บลจ.บัวหลวง ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.0533% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 10.0361% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ