ผู้ถือหุ้น AIRA ไฟเขียวปันผล 0.013 บ. พร้อมจ่าย 14 พ.ค.นี้

ผู้ถือหุ้น AIRA ไฟเขียวควัก 82.09 ลบ. ปันผลหุ้นละ 0.013 บ. พร้อมจ่าย 14 พ.ค.นี้

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ และนางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AIRA จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เนื่องจากบริษัทมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานรอบปี 2563 ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิ 105 ล้านบาท และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.013  บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 82.09  ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นี้