DCC โชว์กำไรไตรมาส 1 โต 34% มาที่ 493 ลบ. รับรายได้พุ่ง – ค่าใช้จ่ายลด

DCC โชว์กำไรไตรมาส 1 โต 34% มาที่ 493 ลบ. จากปีก่อนมีกำไร 367 ลบ. รับรายได้พุ่ง - ค่าใช้จ่ายลด

บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) หรือ DCC รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/64 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยบริษัทมียอดขายสินค้ารวม 2,413.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 236.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 จากปริมาณขาย 17.3 ล้านตรม. เพิ่มขึ้นร้อยละ10 หน้าที่ 2 / 3 ราคาขายเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยลดลงจากปริมาณผลิต 15.4 ล้านตรม. ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ราคาต้นทุนพลังงานซึ่งเป็นปัจจัยหลักของต้นทุนผลิตปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน และเริ่มปรับเพิ่มขึ้นในเดือน มีนาคม 2564 ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 42.7 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นร้อยละ 39.5

ด้านรายได้อื่นรวม 22.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 36 จากรายได้พื้นที่เช่าสาขาเพิ่มขึ้น 5.6 ล้านบาท กำไรจากการขาย ทรัพย์สินของบริษัทฯและบริษัทย่อยและเบ็ดเตล็ดรวมเพิ่มขึ้น 0.69 ล้านบาท งวดนี้ไม่มีดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน ของบริษัทย่อยที่ได้รับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 0.37 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยได้รับชำระตั๋วสัญญาใช้เงิน ครบทั้งจำนวนเมื่อปลายปี 2563 ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 14.9 ล้านบาทหรือร้อยละ 7 จากค่าขนส่งซึ่งเป็นผล จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มร้อยละ 10 ค่าใช้จ่ายการบริหารลดลง 15.1 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 7 มีการลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามนโยบายการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้นทุนทางการเงินลดลง 12.1 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 64 มีการชำระเงินกู้ยืม 965.0 ล้านบาท

รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปรับลดลงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เพิ่มขึ้น 56.1 ล้านบาทหรือร้อยละ 87 จากกำไรที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีกำไรสุทธิรวม 495.1 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนได้เสียใน บริษัทย่อยที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม 1.9 ล้านบาท เหลือเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งสิ้น 493.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 125.8 ล้านบาทหรือร้อยละ 34 คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.060 บาทต่อหุ้น นับเป็นไตรมาสที่ บริษัทฯมีผลประกอบการดีที่สุดตั้งแต่ทำธุรกิจมา

พร้อมกันนี้ บริษัทมีมติจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค.64 เป็นเงินสด 0.10 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล 17 พ.ค.64 และกำหนดจ่าย 28 พ.ค.64

คำค้น