CMDF ตั้ง “ไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ” นั่งผู้ช่วยผู้จัดการ มีผล 1 พ.ค.นี้

CMDF ตั้ง “ไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ” นั่งผู้ช่วยผู้จัดการ-หัวหน้า CMRI มีผล 1 พ.ค.นี้ มั่นใจเสริมศักยภาพ-ขับเคลื่อนธุรกิจของ CMDF ให้แข็งแกร่งเติบโตอย่างยั่งยืน

นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เปิดเผยว่า กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน เห็นสมควรแต่งตั้ง นายไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ ด้านงานวิจัย (Executive Vice President – Research) และหัวหน้าสถาบันวิจัยตลาดทุน (CMRI) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ มีประสบการณ์การทำงานในด้านการทำวิจัยมากกว่า 19 ปีในองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยตำแหน่งล่าสุดก่อนเข้ามาร่วมงานกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน เป็นผู้อำนวยการฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนักวิจัย (Research Associate)  ณ EDHEC Risk Institute ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งดูแลรับผิดชอบงานด้านบริหารจัดการข้อมูลตลาดทุน การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยตลาดทุน รวมถึงข้อมูลในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งเป็นอาจารย์สอนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาชั้นนำหลายแห่งในประเทศ

โดยนายไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ จบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก University College London ประเทศอังกฤษ และปริญญาเอก สาขาการเงิน จาก EDHEC (l’E’cole des hautes e´tudes commerciales du nord; Grande E´cole) ประเทศฝรั่งเศส

ดังนั้น กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน เชื่อมั่นว่า นายไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ให้มีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน