TWZ ร่วมมือ TKN พัฒนาสูตร-ผลิต-ขายสินค้าผสมกัญชงกัญชา

TWZ เซ็น MOU ร่วมมือ TKN พัฒนาสูตร-ผลิต-ขายสินค้าผสมกัญชง-กัญชา

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ เปิดเผยว่า จากที่บริษัทฯได้ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจรักจังฟาร์มจะจัดตั้งบริษัท กัญช์ยารักษ์ จำกัด เพื่อให้บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนในสัดส่วน 51% และกลุ่มวิสาหกิจรักจังในสัดส่วน 49%

โดย บจก.กัญช์ยารักษ์ฯ จะได้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusivity) ในการได้สิทธิหรือสัมปทานในการซื้อวัตถุดิบที่ผลิตได้จากฟาร์ม และรวมถึงผลผลิตที่จะผลิตได้ในอนาคตแต่เพียงผู้เดียว ในราคาส่วนลดไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของราคาตลาด โดยทางบริษัทฯ จะเจรจากับกิจการอื่นๆที่เกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคในกลุ่มต่างๆ หรือ ที่เรียกว่า กลุ่มปลายน้ำ เช่น กลุ่มเครื่องดื่ม กลุ่มอาหาร กลุ่มสแน็ค กลุ่มสุขภาพและความงาม เป็นต้นนั้น

ต่อมาบริษัทเจรจาและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN โดยทางบริษัทฯ และ บจก.กัญช์ยารักษ์ฯ จะเป็นผู้จัดหาและจัดจำหน่ายวัตถุดิบ และ TKN จะเป็นผู้ผลิตและจัดหาช่องทางการจัดจำหน่าย ตามที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกัน

ทั้งนี้คู่สัญญามีความประสงค์ที่จะดำเนินการร่วมกันในการพัฒนาสูตร ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารหรือประเภทอื่นๆ ตามที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งมีส่วนผสมของพืชกัญชงและ/หรือกัญชา ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขสัญญาที่เกี่ยวกับความร่วมมือ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งคู่สัญญาจะพิจารณาและเจรจาในเงื่อนไขต่างๆ และอาจ ลงนามสัญญาเพิ่มเติมต่อไป