ZMICO แจ้งเปลี่ยนชื่อใหม่ “เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล” พร้อมชื่อย่อ “XPG”

ZMICO แจ้งเปลี่ยนชื่อใหม่ “เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล” พร้อมชื่อย่อ “XPG”

บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ ZMICO แจ้งว่า บริษัทได้ดำเนินการบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บมจ.เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล โดยได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จาก “ZMICO” เป็น “XPG” และชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 จาก “2MICO-W4” เป็น “XPG-W4” เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนเปลงชื่อของบริษัทฯ ต่อไป โดยวันที่มีผลการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์และชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำค้น