NUSA ควักเงิน 2.49 ลบ. ตั้งบ.ร่วม “ณุศา ซีเอสอาร์” รุกธุรกิจสมุนไพร

NUSA ควักเงิน 2.49 ลบ. ตั้งบ.ร่วม "ณุศา ซีเอสอาร์" รุกธุรกิจสมุนไพร รวมถึงกัญชา-กัญชง

บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า บริษัทฯจะทำการ่วมมลงทุนกับนักลงทุนอิสระเพื่อจัดตั้ง บริษัท ณุศา ซีเอสอาร์ จำกัด (“บริษัทร่วมทุน” หรือ “ NUSA CSR“) โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการเกี่ยวกับประกอบกิจการเพาะพันธุ์/เมล็ดพันธุ์ เพื่อทำการปลูก, วิจัย, พืชสมุนไพรต่าง ๆ รวมถึงกัญชา กัญชง ที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งการนำเข้า ส่งออก และการจำหน่ายทั้งก่อนและภายหลังที่แปรรูปได้เป็นผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลทางอาหาร เครื่องดื่ม เวชกรรมทางการแพทย์ และยารักษาโรค

ทั้งนี้ บริษัท ณุศา ซีเอสอาร์ จำกัด จำนวน 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย NUSA จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ NUSA CSR จำนวน 24,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวม 2,490,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.8 ของทุนจดทะเบียน

โดยการร่วมลงทุนของ NUSA กับนักลงทุนอิสระ ในการจัดตั้ง บริษัท ณุศา ซีเอสอาร์ จำกัด มีประโยชน์ในการช่วยในการทำวิจัย ผลิตจำหน่าย การนำเข้า และ ส่งออก พืชสมุนไพรต่าง ๆ รวมถึงกัญชา กัญชง ที่ได้รับอนุญาตแล้ว และสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลทางอาหาร เครื่องดื่ม เวชกรรมทางการแพทย์ และยารักษาโรค

คำค้น